04/09/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၈-၂၀၁၇) မှ (၁၄-၈-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၃၃၆.၄၂၀) သန်းခန့်
04/09/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၂၂-၇-၂၀၁၇) မှ (၃၁-၇-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၁၁၃၂.၃၅၆) သန်းခန့်
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၂ ၊ အမှတ် ၈ ။
အကောကခြှနြဦးစီးဌာန၏ (၉-၃-၂၀၁၇) မှ (၂၃-၃-၂၀၁၇) အတှငြးခနြ့မှနြးတနဖြိုးကပြွ (၁၁၂၄.၂၀၁) သနြးခနြ့တနဖြိုးရှိအကောကခြှနမြဲ့ပစျစညြးမွားတားဆီး/ဖမြးဆီးရမိခှငြး
04/08/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၉-၃-၂၀၁၇) မှ (၂၃-၃-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၁၁၂၄.၂၀၁) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိအကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများတားဆီး/ဖမ်းဆီးရမိခြင်

Pages